Skip navigation MENU

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AKOS B.V.

Ingangsdatum: 1 november 2021

Download Algemene Voorwaarden AKOS B.V.

General Terms and Conditions AKOS B.V.

A. ALGEMEEN

1. Begripsbepalingen

AKOS:AKOS B.V. en/of haar rechtsopvolgers.
Cliënt:De contractuele wederpartij van AKOS, niet zijnde een consument.
Overeenkomst:De overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. waarbij AKOS in opdracht van de Cliënt een project uitvoert of een detacheringsovereenkomst op grond waarvan AKOS Medewerker(s) ter beschikking stelt aan Client.
Medewerker:Medewerker in dienst van AKOS en die in het kader van de Overeenkomst wordt ingezet.
Partij:Cliënt of AKOS.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke of mondelinge aanbiedingen, offertes van AKOS, alsmede op alle tussen AKOS en Cliënt gesloten Overeenkomsten hetzij schriftelijk of mondeling. Zij zijn tevens van toepassing op nadien tussen Partijen gesloten Overeenkomsten met betrekking tot een eerdere Overeenkomst, alsmede op alle toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen.

2.2 Afwijkende bedingen en de toepasselijkheid van algemene (inkoop-) voorwaarden van Cliënt worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens het geval dat zij uitdrukkelijk en schriftelijk door AKOS zijn aanvaard.

3. Offerte

3.1 Alle aanbiedingen van AKOS, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, en slechts geldig voor de duur van dertig dagen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld. Op een mondeling aanbod kan geen aanspraak worden gemaakt indien dit aanbod niet schriftelijk is bevestigd. Het bepaalde in artikel 6:223 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren welke door AKOS gebruikt worden in prijscouranten, folders en websites, gelden slechts bij benadering en kunnen AKOS niet binden en kunnen geen aanleiding geven voor schadevergoeding en/of ontbinding.

3.3 Kennelijke vergissingen en kennelijke fouten in een aanbod zijn niet bindend voor AKOS, waaronder mede begrepen druk- of spelfouten en foutieve prijsopgaven waarvan het de Cliënt duidelijk moet zijn dat dit een vergissing moet betreffen.

3.4 De van de offerte deel uitmakende documenten zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van AKOS. Zij mogen niet zonder toestemming van AKOS worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op een andere wijze openbaar worden gemaakt. Indien Cliënt het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle bij de offerte behorende documenten terug te zenden aan AKOS en/of alle kopieën te vernietigen.

3.5 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW).

3.6 Mits schriftelijk met de Cliënt overeengekomen, kan AKOS de kosten die gemoeid zijn met het uitbrengen van een offerte verhalen bij de Cliënt.

4. Totstandkoming en wijzigingen opdracht

4.1 De Overeenkomst komt tot stand:
4.1.1 door ontvangst van een schriftelijke orderbevestiging door Cliënt en wel vanaf de dagtekening daarvan;
4.1.2 door ontvangst van een schriftelijke orderbevestiging door AKOS en wel vanaf de dagtekening daarvan;
4.1.3 in geval van een mondelinge opdracht op het moment dat de opdracht wordt verstrekt.

4.2 Voor diensten waarvoor naar de aard geen offerte of opdrachtbevestiging wordt gezonden, wordt de factuur geacht de opdrachtbevestiging te zijn. Cliënt wordt geacht deze bevestiging in zijn geheel geaccepteerd te hebben indien niet binnen vijf werkdagen na de dagtekening schriftelijke bezwaren ertegen ter kennis van AKOS zijn gebracht.

4.3 Cliënt is te allen tijde gerechtigd de aard en omvang van de door Medewerker(s) van AKOS te verrichten werkzaamheden, in redelijkheid te wijzigen, echter niet dan na voorafgaand overleg met en schriftelijke instemming van AKOS. Indien de wijziging niet geaccepteerd wordt door AKOS kan Cliënt alsnog de wijziging doorvoeren, met dien verstande dat AKOS in dat geval het recht heeft de Overeenkomst te ontbinden alvorens met de uitvoering van de (gewijzigde) Overeenkomst wordt gestart.

4.4 AKOS zal binnen tien werkdagen na een in artikel 4.3 bedoelde vrijblijvende wijziging schriftelijk aan Cliënt mededelen welke consequentie de wijziging heeft met betrekking tot de in te zetten Medewerker(s), de te verwachten uitbreiding of vermindering van de te besteden uren per Medewerker(s) en de van toepassing zijnde tarieven.

4.5 Cliënt is gerechtigd, tot tien werkdagen na ontvangst van deze specificatie, de gewijzigde overeenkomst alsnog in te trekken indien deze niet is geaccepteerd of de gewijzigde opdracht verder aan te passen.

5. Beëindiging Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst eindigt op het moment van oplevering of op de einddatum zoals opgenomen in de Overeenkomst.

5.2 In de volgende gevallen is een Partij bevoegd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder inachtneming van een opzegtermijn, zonder dat deze Partij (schade)vergoeding aan de andere Partij verschuldigd is en op welk moment alle openstaande vorderingen van rechtswege direct opeisbaar worden:
5.2.1 Indien een Partij zijn of haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet nakomt, ook niet nadat de opzeggende Partij de tekortschietende Partij daartoe schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken;
5.2.2 Indien een Partij een aanvraag tot faillissement doet of in staat van faillissement wordt verklaard;
5.2.3 Indien een Partij voorlopige surseance wordt verleend dan wel een aanvraag voor surseance van betaling is gedaan;
5.2.4 Indien executoriaal beslag wordt gelegd op de vermogensbestanddelen van een Partij.

5.3 Alle vorderingen en verweren gegrond op de stelling dat de door (Medewerker(s) van) AKOS verrichte werkzaamheden c.q. geleverde diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden c.q. dat AKOS anderszins niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit welke hoofde dan ook heeft voldaan, vervallen op grond van artikel 6:89 door het verstrijken van drie maanden na oplevering c.q. beëindiging van de Overeenkomst. AKOS is derhalve verplicht om tijdig en deugdelijk te controleren of er een gebrek in de geleverde prestatie bestaat.

6. Uitvoering

6.1 Cliënt en AKOS treden in onderling overleg over of de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd bij het bedrijf van Cliënt of AKOS.

6.2 De Cliënt verbindt zich jegens AKOS om Medewerker(s) de volle gelegenheid te geven tot het regelmatig voortzetten en voltooien van de overeengekomen werkzaamheden.

6.3 De Cliënt verbindt zich jegens AKOS om alle gegevens te verstrekken welke AKOS acht nodig te hebben om de Overeenkomst uit te kunnen voeren.

6.4 Indien hier behoefte aan bestaat, kunnen Partijen in het kader van en in aanvulling op de Overeenkomst afspreken dat de Cliënt aan AKOS engineeringtools, kantoorruimte en bijbehorende faciliteiten ter beschikking stelt.

6.5 AKOS verplicht zich jegens Cliënt met haar Medewerker(s) een geheimhoudingsbeding overeen te komen, waarin staat opgenomen dat Medewerker(s) tegenover derden tijdens en na de uitvoering van deze Overeenkomst strikte geheimhouding zal betrachten omtrent alles wat bij de uitvoering van zijn functie in het kader van deze Overeenkomst te zijner kennis komt in verband met de zaken en belangen van de Cliënt.

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht van AKOS zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van AKOS onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

7.2 Zodra zich bij AKOS een overmacht toestand voordoet als in artikel 7.1 bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de Cliënt.

7.3 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, verstoring van energievoorzieningen, storingen in elektrotechnische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verkeersstoornissen, zeer slecht weer, omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van Medewerker(s), alsmede onvoorziene omstandigheden met betrekking tot Medewerker(s) en/of materiaal waarvan AKOS zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel onevenredig bezwaarlijk en/of kostbaar voor AKOS wordt.

7.4 Zolang de overmacht toestand voortduurt worden de verplichtingen van AKOS opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmacht toestand zijn ontstaan.

7.5 Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn.

7.6 AKOS is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij Cliënt, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst wegens overmacht zoals bedoeld in artikel 7.5.

8. Betalingscondities

8.1 Cliënt zal de door AKOS ingediende facturen uiterlijk binnen veertien dagen na indiening van de facturen aan AKOS betalen, met uitsluiting van het recht op verrekening.

8.2 Indien en voor zover het overeengekomen werk dient te worden verricht buiten de normale kantooruren wordt voor deze uren een aanvullende vergoeding berekend. AKOS hanteert de volgende overwerktarieven: Eerste twee overuren per werkdag 125% Meer dan twee overuren per werkdag en zaterdag 150% Zon- en feestdagen 200%

8.3 Bij niet tijdige betaling is Cliënt vanaf de vervaldatum der facturen, tot aan de dag van de algehele voldoening wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a verschuldigd; een gedeelte van de maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend. Tevens is Cliënt in geval van niet tijdige betaling, naast eventuele kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure, wegens buitengerechtelijke incassokosten een vergoeding aan AKOS verschuldigd van 15% over de openstaande factuurbedragen inclusief de wettelijke handelsrente tot de dag der algehele voldoening.

8.4 Bij niet tijdige betaling is AKOS bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat Cliënt geheel aan zijn verplichtingen heeft voldaan dan wel daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. Tevens is AKOS bij niet tijdige betaling bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, nadat AKOS Cliënt schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, door middel van een schriftelijke verklaring aan Cliënt, ook als AKOS aanvankelijk de nakoming van haar verplichtingen had opgeschort. Dit laat onverlet het recht op volledige vergoeding van alle schade aan AKOS.

8.5 Cliënt is nimmer gerechtigd tot enigerlei verrekening, korting of opschorting.

8.6 Bij betaling zal het betaalde in eerste instantie strekken tot voldoening van eventueel verschuldigde rente en incassokosten. AKOS is steeds gerechtigd openstaande vorderingen te verrekenen met door haar uit welke hoofde dan ook te verrichten betalingen.

8.7 Reclames tegen facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij AKOS te worden ingediend. Aan reclames, die na voornoemde termijn van 14 dagen worden ingediend, zal Cliënt geen rechten kunnen ontlenen. Betaling van facturen wordt aangemerkt als de acceptatie daarvan.

8.8 Eventuele reclame schorten de betalingsverplichtingen van Cliënt niet op.

8.9 Indien er sprake is van hetgeen gesteld is in artikel 5.2 of 7.5 is de Cliënt gehouden de door hem aan AKOS verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóórdat de situatie die genoemd wordt in 5.2 of 7.5 ontstond, aan AKOS te betalen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien de werkzaamheden plaatsvinden in het bedrijf van Client, draagt Cliënt zorg voor een veilige werkomgeving voor de Medewerker(s); hij is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de werkzaamheden worden verricht op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de werkzaamheden de maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven als redelijkerwijs noodzakelijk is om te voorkomen dat de Medewerker(s) in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

9.2 Indien de werkzaamheden plaatsvinden in het bedrijf van Cliënt is Client jegens de Medewerker(s) aansprakelijk voor de schade die de Medewerker(s) lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Medewerker(s).

9.3 De Cliënt dient te verzekeren dat de door Cliënt ter beschikking gestelde medewerkers voldoende gekwalificeerd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst daar waar het een project betreft dat onder 1 leiding van Medewerker(s) van AKOS plaatsvindt. Zo nodig dient Cliënt in overleg te treden met AKOS om aan deze verplichting te voldoen.

9.4 Indien AKOS door Medewerker(s) aansprakelijk wordt gesteld voor schade als bedoeld in lid 2, zal Cliënt AKOS vrijwaren.

9.5 Cliënt verplicht zich de privacy (en daarbij behorende wetgeving) van Medewerker(s) van AKOS te waarborgen.

9.6 AKOS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AKOS is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.7 AKOS is niet aansprakelijk voor schade van Cliënt of derden ten gevolge of naar aanleiding van deze Overeenkomst of de uitvoering hiervan, behoudens directe schade – door de Cliënt te bewijzen – bij opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van AKOS of fouten die AKOS met inachtneming van normale vakkennis en zorgvuldigheid redelijkerwijs had behoren te voorkomen. Cliënt vrijwaart AKOS voor eventuele aanspraken van derden welke samenhangen met de uitvoering van deze Overeenkomst. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid en vrijwaring geldt eveneens voor door AKOS ingeschakelde ondergeschikten en/of hulppersonen die door AKOS bij de uitvoering van deze Overeenkomst zijn betrokken.

9.8 In het geval van detachering is AKOS met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde slechts verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de gedetacheerde Medewerker(s) met de overeengekomen kwaliteit voor de overeengekomen periode. AKOS is derhalve niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de cliënt of derden (mede) veroorzaakt door de gedetacheerde. De Cliënt vrijwaart AKOS van alle vorderingen met betrekking tot schade veroorzaakt door de gedetacheerde Medewerker(s).

9.9 In geval van detachering draagt Cliënt zorg voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot de door de ter beschikking gestelde Medewerker bij Cliënt te verrichten werkzaamheden.

9.10 In geval van detachering vrijwaart Cliënt AKOS voor eventuele vorderingen die door de ter beschikking gestelde Medewerker worden ingesteld en die verband houden met bedrijfsongevallen en/of beroepsziekten aan de ter beschikking gestelde Medewerker bij Cliënt te verrichten werkzaamheden.

9.11 In geval van detachering vrijwaart Cliënt AKOS tevens voor eventuele vorderingen van derden jegens wie AKOS aansprakelijk kan worden gesteld ter zake schade als gevolg van of in verband met het handelen of nalaten van de ter beschikking gestelde Medewerker.

9.12 In geval Cliënt regres wil nemen op AKOS, geldt tussen partijen dat de financiële gevolgen daarvan (zoals in ieder geval de te betalen schadevergoeding en proceskosten) volledig voor rekening en risico van Cliënt komen, indien en voor zover deze financiële gevolgen niet vergoed worden door de verzekeraar van Cliënt.

9.13 Cliënt vrijwaart AKOS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan AKOS toerekenbaar is.

9.14 Indien AKOS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Cliënt gehouden AKOS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is AKOS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van AKOS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Cliënt.

9.15 AKOS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die Cliënt heeft onderkend dan wel had kunnen en/of moeten onderkennen en evenmin voor handelingen die zonder toestemming van AKOS zijn verricht door of namens Cliënt in verband met de uitvoering van de desbetreffende opdracht.

9.16 In geval van aansprakelijkheid van AKOS is:
9.16.1 de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het in rekening gebrachte honorarium of terzake verzonden facturen. Indien de opdracht langer heeft geduurd dan zes maanden, is de vorige volzin van toepassing, met dien verstande dat geen hogere schadevergoeding verschuldigd zal zijn dan AKOS over de laatste zes maanden van de opdracht aan honorarium heeft ontvangen.
9.16.2 AKOS alleen aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade, bedrijfsschade (zoals stagnatieschade en gederfde winst) en opzichtschade. Onder opzichtschade wordt verstaan: schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

9.17 AKOS is gerechtigd, zulks te hare keuze, de tekortkoming te herstellen of de terzake verzonden facturen te crediteren.

9.18 De omvang van de aansprakelijkheid van AKOS voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met enige tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst of schade die op andere wijze is ontstaan is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende gevallen door de aansprakelijkheidsverzekering van AKOS wordt uitgekeerd, met een maximum van EUR 1.000.000,-.

9.19 Indien Cliënt beroep wil doen op de aansprakelijkheid van AKOS dient zij dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na afronding van de betreffende werkzaamheden c.q. nadat de Cliënt de directe schade heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk ter kennis van AKOS te brengen. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt iedere aanspraak op nakoming of vergoeding van directe schade.

9.20 Cliënt dient desgevraagd onverwijld alle door AKOS gewenste gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de vaststelling van de aansprakelijkheid en de (omvang van de) directe schade, te verstrekken, alsmede iedere door AKOS gewenste inspectie toe te staan, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak op vergoeding voor directe schade.

10. Aanbod en Overeenkomst

10.1 Voor aanvang van iedere opdracht worden alle tussen AKOS en Cliënt overeengekomen afspraken schriftelijk vastgelegd in een Overeenkomst, hierna te noemen ‘Overeenkomst’, opgesteld door AKOS en ondertekend door vertegenwoordigingsbevoegde medewerkers van beide Partijen. In deze Overeenkomst wordt minimaal het volgende vastgelegd: naam en functie van de in te zetten Medewerker(s), aanvang, omschrijving en duur van de opdracht, honorarium en opzegtermijn voor eventuele tussentijdse opzegging. Voor het overige zijn de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van AKOS van toepassing.

10.2 Elke Overeenkomst eindigt van rechtswege op het tijdstip dat AKOS een door haar ingezette Medewerker(s) niet meer voor Cliënt kan inzetten door de arbeidsovereenkomst tussen AKOS en de betreffende Medewerker(s) is geëindigd. Dit einde van de Overeenkomst treedt niet in, indien AKOS binnen vier weken na vertrek van de betreffende Medewerker(s) voor passende vervanging kan zorgen.

11. Honorarium

11.1 De facturen van AKOS zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door Cliënt geaccordeerde urenverantwoordingsstaten, die de Cliënt binden.

11.2 Bij verschil tussen een bij AKOS ingeleverd urenverantwoordingsstaat en het door de Cliënt behouden afschrift daarvan, geldt het bij AKOS ingeleverde exemplaar als juist, tenzij Cliënt het tegendeel kan aantonen.

11.3 Indien Cliënt niet aan het gestelde in 11.1 voldoet, kan AKOS besluiten om Cliënt te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. AKOS zal hiertoe niet overgaan zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met Cliënt heeft plaatsgevonden.

11.4 Cliënt is gerechtigd de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht te wijzigen. Indien het wijzigen van de locatie voor AKOS leidt tot aantoonbaar hogere kosten, is AKOS gerechtigd vergoeding van deze kosten of wijziging van het tijdschema te verlangen.

11.5 Cliënt is gerechtigd te verlangen dat door Medewerker(s) van AKOS dienstreizen worden gemaakt. De kosten van deze dienstreizen zullen door AKOS bij Cliënt in rekening worden gebracht.

11.6 AKOS draagt zorg voor de voldoening van sociale verzekeringspremies, loonbelasting en omzetbelasting die op de onderhavige werkzaamheden betrekking hebben.

11.7 AKOS vrijwaart Cliënt in dit verband voor mogelijke aanspraken van de Belastingdienst en/of het UWV tot inhouding en/of afdracht van loonbelasting en/of sociale premies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), inclusief de daarover eventueel verschuldigde rente, executie- en invorderingskosten en administratieve boetes.

11.8 Tariefwijzigingen ten gevolge van de jaarlijkse loonrondes en wettelijk vastgestelde lastenverhogingen zoals premies sociale verzekeringen, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan Cliënt doorberekend en zijn dienovereenkomstig door Cliënt verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van de Overeenkomst.

12. Inzet Medewerker(s) buiten AKOS om

Cliënt verbindt zich jegens AKOS om geen aangeboden kandidaten en Medewerker(s) van AKOS in dienst te nemen of anderszins buiten AKOS om voor zich te laten werken gedurende de looptijd van deze Overeenkomst zulks op straffe van verbeurte aan AKOS van een direct opeisbare boete van 50% van het bruto jaarsalaris van betreffende Medewerker(s).

13. Slotbepalingen

13.1 Op deze algemene voorwaarden, aanbiedingen, Overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen tussen AKOS en Cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met inbegrip van de bepaling terzake internationaal privaatrecht.

13.2 Alle geschillen die ontstaan met betrekking tot deze algemene voorwaarden of (de uitvoering van) de Overeenkomst zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Nederland, locatie Zutphen.

13.3 Indien een of meer van de in deze Overeenkomst opgenomen bepalingen ongeldig is/zijn, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zijn in dat geval jegens elkaar verplicht om de Overeenkomst zo te wijzigen dat de ongeldige bepaling(en) wordt/worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) die het meest met de ongeldige bepaling(en) in overeenstemming is/zijn.

13.4 Zonder voorafgaande toestemming van de andere Partij is geen der Partijen gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen.

13.5 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG 11 april 1980) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

B. BIJZONDERE VOORWAARDEN – PROJECTEN OP BASIS VAN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

14. Prijzen

14.1 De aan AKOS verleende opdracht wordt uitgevoerd op basis van de aan de opdracht te besteden tijd in verbinding met het afgesproken uurtarief. De door AKOS in verband met de opdracht gemaakte kosten worden steeds afzonderlijk in rekening gebracht. Het honorarium is verschuldigd naar mate de werkzaamheden door AKOS zijn verricht. Het honorarium kan tussentijds in rekening worden gebracht.

14.2 Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren is de administratie van AKOS beslissend. Cliënt is gerechtigd tot het inzien van de urenverantwoordingsstaten.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1 De door AKOS aan Cliënt gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur etc. worden het eigendom van de Cliënt en mogen door Cliënt worden gebruikt, echter onder voorwaarde dat Cliënt aan al zijn financiële verplichtingen uit welke hoofde ook jegens AKOS heeft voldaan.

15.2 AKOS behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door AKOS gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur etc. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van AKOS niet gekopieerd of aan derden worden getoond.

15.3 Cliënt moet aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in artikel

15.2 op eerste verzoek binnen de door AKOS gestelde termijn retourneren, indien Cliënt niet aan al zijn financiële verplichtingen uit hoofde ook jegens AKOS heeft voldaan.

16. Hiërarchie

16.1 Medewerker(s) verricht(en) het overeengekomen werk onder leiding en toezicht van AKOS.

C. BIJZONDERE VOORWAARDEN – PROJECTEN OP BASIS VAN DETACHERINGSOVEREENKOMST

17. Hiërarchie

17.1 Medewerker(s) verricht(en) het overeengekomen werk onder leiding en toezicht van Cliënt.